Bài 70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm Khoa học 5 – >Tại sao lũ lụt hay xảy ra khi rừng đầu nguồn...

Bài 70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm. Câu 1: Hãy chỉ ra nơi đẻ trứng (có trong cột B) của mỗi con vật

Bài 69: Ôn tập: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên -Khoa học lớp 5

Bài 69: Ôn tập: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Câu 1: Đoán chữ: Tìm các chữ cái cho các ô trống dưới đây

Bài 68 Khoa học 5: Một số biện pháp bảo vệ môi trường

Bài 68: Một số biện pháp bảo vệ môi trường Câu 1: Tìm xem mỗi thông tin trong khung chữ ứng với hình nào… Tìm

Bài 67: Tác động của con người đến môi trường không khí và nước – Khoa học 5

Bài 67: Tác động của con người đến môi trường không khí và nước. Câu 1: Nêu nguyên nhân làm ô nhiễm không khí và

Bài 66: Tác động của môi trường đến môi trường đất – tác hại của rác thải đối với môi trường đất?

Bài 66: Tác động của môi trường đến môi trường đất. Câu 1: Theo bạn, hình 1 và 2 cho biết con người sử dụng

Bài 65: Tác động của con người đến môi trường rừng – việc phá rừng dẫn đến những hậu quả gì?

Bài 65: Tác động của con người đến môi trường rừng. Câu 1: Con người khai thác gỗ và phá rừng để làm gì?… Con

Bài 64: Vai trò của môi trường tự nhiên đối với đời sống con người

Bài 64: Vai trò của môi trường tự nhiên đối với đời sống con người. Câu 1: Trong các hình dưới đây, theo bạn, môi

Bài 63: Tài nguyên thiên nhiên – Kể tên một số tài nguyên mà bạn biết

Bài 63: Tài nguyên thiên nhiên. Câu 1: Kể tên một số tài nguyên mà bạn biết. Trong các tài nguyên đó, tài nguyên nào

Bài 62: Môi trường – Nêu một số thành phần của môi trường đô thị nơi bạn sống

Bài 62: Môi trường. Câu 1: Đọc các thông tin trên và tìm xem mỗi thông tin trong khung chữ dưới đây ứng với hình

Bài 61: Ôn tập: thực vật và động vật khoa học 5

Bài 61: Ôn tập: thực vật và động vật. Câu 1: Tìm xem mỗi phiếu có nội dung dưới đây phù hợp với chỗ trống