Bài tập mới cập nhật

Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất – SBT trang...

Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất – SBT. . Hướng

Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất trang 80,81,82 – Tên của hai nhân tố chính tác động vào đá để hình...

Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất – SBT. . Hướng dẫn Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết từ

Bài 25 Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương trang 78,79 SBT Địa lí 6

Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương – SBT. . Hướng dẫn Giải bài 1, bài 2, giải

Bài 24: Biển và đại dương trang 75 – 78 SBT Địa 6 – Nguyên nhân chủ yếu sinh ra từng hiện tượng :...

Bài 24: Biển và đại dương – SBT. . Hướng dẫn Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết từ trang

Bài 23: Sông và hồ – SBT trang 71 đến trang 74 SBT Địa lí 6 – Lưu vực của một con sông là?

Bài 23: Sông và hồ – SBT. . Hướng dẫn Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết từ trang 71

Bài 22: Các đới khí hậu trên Trái Đất – SBT Địa 6 trang 68,69,70 – Đặc điểm bản chất của đường chí tuyến...

Bài 22: Các đới khí hậu trên Trái Đất – SBT. . Hướng dẫn Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết từ

Bài 20 Hơi nước trong không khí, Mưa trang 64 đến trang 66 SBT Địa lí 6

Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa – SBT. . Hướng dẫn Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết

Bài 19 SBT Địa 6: Khí áp và gió trên Trái Đất trang 61 – 64 (Khu vực quanh Xích đạo có khí áp...

Bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất – SBT. . Hướng dẫn Giải từ bài 1 đến bài 3, giải bài tập lí

Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí trang 58 – 61 SBT Địa lí 6 Sự thay đổi nhiệt độ...

Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí – SBT. . Hướng dẫn Giải từ bài 1 đến bài 3, giải bài

Bài 17: Lớp vỏ khí – SBT trang 55, 56, 57 SBT Địa lí 6 – Hơi nước chiếm tỉ lệ là bao nhiêu...

Bài 17: Lớp vỏ khí – SBT. . Hướng dẫn Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết từ trang 55 đến trang

Bài 16 SBT địa 6 – Thực hành Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn

Bài 16: Thực hành: Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn – SBT. . Hướng dẫn Giải bài 1.a, bài 2.a,

Bài 15: Các mỏ khoáng sản – SBT Địa lí 6 trang 52,53,54

Bài 15: Các mỏ khoáng sản – SBT. . Hướng dẫn Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết từ trang 52 đến